ทุกคนมีความต้องการพัฒนาตัวเอง (Better version of yourself)